REKLAMAČNÝ PORIADOK internetového obchodu

www.shopkilpi.sk

 

  1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tento reklamačný poriadok je v súlade s Občianskym zákonníkom a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len “tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho o zodpovednosti za chyby (ďalej len “reklamácie“).
Predávajúci: VEREDA Trade s.r.o., Rozkvet 2012/32, Považská Bystrica; IČO 45534578, IČ DPH SK2023019691
Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá s predávajúcim uzavrela kúpnu zmluvu.

  1. Záručné podmienky

1.Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo navrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.

2.V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

3.Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými zákonmi, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom alebo v prípade poskytnutia dlhšej doby záruky od výrobcu.

4.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

III. Vybavenie reklamácie

1.Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho.

2.V prípade, že kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou v záručnom liste, je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

3.Kupujúci musí pri podaní reklamácie vypísať Reklamačný list (len označené časti), ktorý je uvedený na internetovej stránke predávajúceho www.shopkilpi.sk. A tento následne zaslať spolu s reklamovaným tovarom predávajúcemu.

4.Ďalej je kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ak je ich zoznam priložený v dokumentácii k tovaru, prípadne ich oznámi predávajúci na požiadanie kupujúceho.

5.Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, akoby šlo o neodstrániteľnú chybu.

6.V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

7.Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

8.Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

9.Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, najmä pri: • porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú • používanie tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

  1. Záverečné ustanovenia

1.V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u kupujúceho, alebo odporučí tovar dopraviť do servisného strediska.

  1. Tento Reklamačný poriadok platí v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Informácia o alternatívnom riešení sporu:

 Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

V Považskej Bystrici, 1. marca 2019

 

Doručenie tovaru až k Vám domov
Overený obchod na Heureka.sk
Rýchle doručenie
Garancia vrátenia peňazí