Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4. Bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je VEREDA Trade, s.r.o. IČO: 45534578 so sídlom: Rozkvet 2012, 017 01  Považská Bystrica. (ďalej len: „správca“)

 2. Kontaktné údaje správcu sú:

  • adresa:   Rozkvet 2012/32, 017 01 Považská Bystrica
  • email:      obchod@veredasport.sk
  • telefon:   042/4361464 

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú veškeré informácie o identifikovanej alebo identifikovateľne fyzickej osobe. Identifikovateľnou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden, či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 4. Správca menoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov: Peter Fapšo, peter@veredasport.sk, 0905 678 894.

 II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaj, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

 

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovávania osobných údajov je:
 • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Oprávneným záujmom správcu na poskytovaní priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácií a newslettrov) podľa čl. 6. Odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš súhlas so spracovávaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR .
 1. Účelom spracovávania osobných údajov je:
 • Vyriadenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vyriadenie objednávky /meno, priezvisko, adresa, kontakt/, poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť.
 • Zasielanie obchodných informácií a činnosť v oblasti ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 IV.
Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
 • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov /po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu/.
 • Po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracovávaním os. údajov pre účely marketingu, najďalej 15 rokov ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V. 
Príjemcovia osobných údajov /subdodávatelia správcu/

 1. Príjemcovia osobných údajov /subdodávatelia správcu/:
 • podieľajúci sa na dodaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy.
 • zabezpečujúci služby prevádzkovania e-shopu a účtovného spracovania dát a dalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu: Benefitcz, Kros
 • zabezpečujúci marketingové a remarketingové služby.
 1. Správca má v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny /do krajiny mimo EU/ alebo medzinárodnej organizácii. Príjemci osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

VI. 
Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • Právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR. Poprípade obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • Právo na prenostiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I. týchto podmienok
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov
 2. Správca prijal technické opatrenie k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listovej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenie

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 25.5.2018

Doručenie tovaru až k Vám domov
Overený obchod na Heureka.sk
Rýchle doručenie
Garancia vrátenia peňazí